Trường giang cuồn cuộn chảy về đông bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng

  -