Nghiên cứu về tiêu dùng và nghèo đói nhận nobel kinh tế 2015

  -