Nếu tanker đứng cách lôi thần quá 9m, nó sẽ làm gì?

  -