Keo 3m 2 mặt

     

Băng keo dán giấy 2 phương diện 3M 9448A là nhiều loại băng keo 2 khía cạnh quan trọng đặc biệt thực hiện bên trên phần lớn bề mặt bao gồm cả một vài mặt phẳng khó dính như: vải vóc, cao su, mica, thép, nhựa, gương, kính,..; là giải pháp dính nối cho những ứng dụng cần giảm dập theo như hình dạng sản phẩm.

GIÁ: 29.000/tờ A4 (295mmx210mm)GIÁ: 50.000/cuộn (5mmx50m)GIÁ: 57.000/cuộn (6mmx50m)GIÁ: 75.000/cuộn (8mmx50m)GIÁ: 95.000/cuộn (10mmx50m)GIÁ: 140.000/cuộn (15mmx50m)GIÁ: 190.000/cuộn (20mmx50m)GIÁ: 235.000/cuộn (25mmx50m)GIÁ: 310.000/cuộn (30mmx50m)GIÁ: 475.000/cuộn (50mmx50m)GIÁ: 850.000/cuộn (100mmx50m)GIÁ: 1.600.000/cuộn (200mmx50m)


57,000₫","sku":"3M 9448A","variation_description":"","variation_id":3371,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_quy-cach":"295mm-210mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":29000,"display_regular_price":29000,"image":"title":"3M 9448-ahtq.vn","caption":"","url":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","alt":"3M 9448-ahtq.vn","src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","srcset":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png 500w, https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-300x246.png 300w, https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-150x123.png 150w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","full_src_w":500,"full_src_h":410,"gallery_thumbnail_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-300x246.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":246,"src_w":500,"src_h":410,"image_id":4370,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"29,000₫","sku":"3M 9448A","variation_description":"","variation_id":1599,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_quy-cach":"8mmx50m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":75000,"display_regular_price":75000,"image":"title":"3M 9448-ahtq.vn","caption":"","url":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","alt":"3M 9448-ahtq.vn","src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","srcset":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png 500w, https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-300x246.png 300w, https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-150x123.png 150w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","full_src_w":500,"full_src_h":410,"gallery_thumbnail_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-300x246.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":246,"src_w":500,"src_h":410,"image_id":4370,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"75,000₫","sku":"3M 9448A","variation_description":"","variation_id":3372,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_quy-cach":"10mmx50m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":95000,"display_regular_price":95000,"image":"title":"3M 9448-ahtq.vn","caption":"","url":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","alt":"3M 9448-ahtq.vn","src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","srcset":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png 500w, https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-300x246.png 300w, https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-150x123.png 150w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","full_src_w":500,"full_src_h":410,"gallery_thumbnail_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-300x246.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":246,"src_w":500,"src_h":410,"image_id":4370,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"95,000₫","sku":"3M 9448A","variation_description":"","variation_id":1596,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_quy-cach":"15mm-50m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":140000,"display_regular_price":140000,"image":"title":"3M 9448-ahtq.vn","caption":"","url":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","alt":"3M 9448-ahtq.vn","src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","srcset":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png 500w, https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-300x246.png 300w, https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-150x123.png 150w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","full_src_w":500,"full_src_h":410,"gallery_thumbnail_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-300x246.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":246,"src_w":500,"src_h":410,"image_id":4370,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"140,000₫","sku":"3M 9448A","variation_description":"","variation_id":1597,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_quy-cach":"20mm-50m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":190000,"display_regular_price":190000,"image":"title":"3M 9448-ahtq.vn","caption":"","url":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","alt":"3M 9448-ahtq.vn","src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","srcset":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png 500w, https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-300x246.png 300w, https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-150x123.png 150w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","full_src_w":500,"full_src_h":410,"gallery_thumbnail_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-300x246.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":246,"src_w":500,"src_h":410,"image_id":4370,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"190,000₫","sku":"3M 9448A","variation_description":"","variation_id":1598,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_quy-cach":"50mm-50m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":475000,"display_regular_price":475000,"image":"title":"3M 9448-ahtq.vn","caption":"","url":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","alt":"3M 9448-ahtq.vn","src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","srcset":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png 500w, https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-300x246.png 300w, https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-150x123.png 150w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn.png","full_src_w":500,"full_src_h":410,"gallery_thumbnail_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://ahtq.vn/wp-content/uploads/2016/10/3M-9448-ahtq.vn-300x246.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":246,"src_w":500,"src_h":410,"image_id":4370,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"475,000₫","sku":"3M 9448A","variation_description":"","variation_id":1600,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Quy CáchChọn một tùy chọn10mmx50m15mmx50m20mmx50m295mmx210mm50mmx50m6mmx50m8mmx50mXóa


Chuyên mục: Tin Tức