Follow me là gì

     
He had the feeling he was being followed (= someone was going after hlặng khổng lồ catch him or see where he was going).

Bạn đang xem: Follow me là gì


 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ ahtq.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tín.


to read the notes or words of a piece of music or writing at the same time as they are being played or said
If you follow a particular person on a social media trang web (= a trang web where people can publish their thoughts, photographs, information about themselves etc.), you choose khổng lồ see everything that person posts (= publishes) on the website.

Xem thêm: Kết Quả Hình Ảnh Tướng Nữ Liên Quân Không Mặc Đồ Sex:, Kết Quả Hình Ảnh Cho Tướng Nữ Liên Quân


To follow someone is also to lớn move along after a person in order khổng lồ watch where that person is going:
< + that clause > Fuel prices for transporting goods have increased, so it would follow that those prices are getting passed on to customers.
follow a policy/a procedure/guidelines At the enquiry into lớn the crash, the airline said that normal procedure had been followed.
follow sb"s example/lead When the company announces its price increases, many of its competitors are expected khổng lồ follow its lead.

Xem thêm: Thay Đổi Id Apple - Thay Đổi Ảnh Hồ Sơ Id Apple Của Bạn Trên Icloud


We expect that fund managers will take a lead by coming out in favour of one of the banks, at which point undecided investors will follow suit.
Các cách nhìn của những ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của các biên tập viên ahtq.vn ahtq.vn hoặc của ahtq.vn University Press hay của những bên cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ahtq.vn English ahtq.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tin Tức