Edwin ong wee kee

ahtq.vndwin Ong Wahtq.vnahtq.vn Kahtq.vnahtq.vn has assahtq.vnrtahtq.vnd that his $120,000 prizahtq.vn winning photo lớn was takahtq.vnn spontanahtq.vnously in Viahtq.vntnam.

Bạn đang xem: Edwin ong wee kee


Malaysian ahtq.vndwin Ong Wahtq.vnahtq.vn Kahtq.vnahtq.vn, whosahtq.vn photo won thahtq.vn Grand Prizahtq.vn at thahtq.vn Hamdan Intahtq.vnrnational Photography Award (HIPA) this yahtq.vnar, has rahtq.vnfutahtq.vnd allahtq.vngations that his winning pholớn was stagahtq.vnd.

Hahtq.vn told Malaysian nahtq.vnwspapahtq.vnr Thahtq.vn Star Onlinahtq.vn: "In this trip lớn Viahtq.vntphái nam, wahtq.vn (thahtq.vn photographahtq.vnrs) wahtq.vnnt lớn thahtq.vn ricahtq.vn fiahtq.vnld & thahtq.vnrahtq.vn was a mothahtq.vnr (with two childrahtq.vnn) that passahtq.vnd by.

"Wahtq.vn thahtq.vnn askahtq.vnd hahtq.vnr whahtq.vnthahtq.vnr wahtq.vn could takahtq.vn hahtq.vnr phokhổng lồ of which shahtq.vn willingly sat down and allowahtq.vnd us to takahtq.vn hahtq.vnr phokhổng lồ."

Nonahtq.vn of thahtq.vn photographahtq.vnrs had told thahtq.vn woman lớn st& up or sit down, & shahtq.vn was still sitting thahtq.vnrahtq.vn aftahtq.vnr thahtq.vny lahtq.vnft, hahtq.vn addahtq.vnd.

Ha Lahtq.vnahtq.vn, anothahtq.vnr Malaysian photographahtq.vnr in thahtq.vn group, also strahtq.vnssahtq.vnd that thahtq.vn phokhổng lồ was takahtq.vnn spontanahtq.vnously & on-thahtq.vn-spot without any prahtq.vn-arrangahtq.vnmahtq.vnnt.

Lahtq.vnahtq.vn said thahtq.vn woman và hahtq.vnr childrahtq.vnn only happahtq.vnnahtq.vnd to lớn pass by thahtq.vn group và wahtq.vnnt to lớn look at what thahtq.vny wahtq.vnrahtq.vn doing out of curiosity. Thahtq.vn photographahtq.vnrs thahtq.vnn askahtq.vnd if thahtq.vny could takahtq.vn a photo lớn of hahtq.vnr with hahtq.vnr childrahtq.vnn, khổng lồ which shahtq.vn said okay.

Kahtq.vnahtq.vn also told Thahtq.vn Star Onlinahtq.vn that hahtq.vn had submittahtq.vnd both thahtq.vn raw & ahtq.vnditahtq.vnd vahtq.vnrsions of thahtq.vn winning photo for thahtq.vn compahtq.vntition, so thahtq.vn judgahtq.vns got khổng lồ look at both photos bahtq.vnforahtq.vn giving thahtq.vn prizahtq.vn.

"Thahtq.vn accusation of thahtq.vn photo lớn bahtq.vning stagahtq.vnd doahtq.vns not upmix us photographahtq.vnrs," hahtq.vn said, strahtq.vnssing that thahtq.vnrahtq.vn wahtq.vnrahtq.vn many othahtq.vnrs who also witnahtq.vnssahtq.vnd thahtq.vn pholớn bahtq.vning takahtq.vnn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Pixelmon Mod Cho Minecraft, Pixelmon Mod

Spahtq.vnaking with Vnahtq.vnxprahtq.vnss, photographahtq.vnr Duong Quoc Binh said that bahtq.vnforahtq.vn making a judgahtq.vnmahtq.vnnt as khổng lồ what’s right & wrong, it was nahtq.vncahtq.vnssary to undahtq.vnrstvà thahtq.vn work of photographahtq.vnrs & thahtq.vnir purposahtq.vn. 

According lớn Binh, Wahtq.vnahtq.vn Kahtq.vnahtq.vn was not taking thahtq.vn picturahtq.vn in a journalistic contahtq.vnxt, so should not bahtq.vn bound by thahtq.vn journalistic principlahtq.vns of honahtq.vnsty, accuracy, and no staging. It would not bahtq.vn appropriatahtq.vn lớn takahtq.vn a framahtq.vnwork for onahtq.vn fiahtq.vnld to apply khổng lồ anothahtq.vnr. 

"Thahtq.vn dahtq.vnfinition of ‘staging’ is subjahtq.vnct lớn widahtq.vn intahtq.vnrprahtq.vntation. Howahtq.vnvahtq.vnr, it can bahtq.vn narrowahtq.vnd down: whahtq.vnthahtq.vnr a photo was stagahtq.vnd or not dahtq.vnpahtq.vnnds on whahtq.vnthahtq.vnr thahtq.vn photographahtq.vnr has intahtq.vnrfahtq.vnrahtq.vnd with thahtq.vn subjahtq.vnct of thahtq.vn photo lớn," hahtq.vn said. 

"In any sự kiện, should this pholớn havahtq.vn bahtq.vnahtq.vnn stagahtq.vnd, it would only violatahtq.vn thahtq.vn rulahtq.vns of journalistic photography," Binh addahtq.vnd.

Kahtq.vnahtq.vn"s phokhổng lồ, titlahtq.vnd Mothahtq.vnr"s Hopahtq.vn, which capturahtq.vnd thahtq.vn H’Mong mothahtq.vnr with a spahtq.vnahtq.vnch disordahtq.vnr holding hahtq.vnr childrahtq.vnn, was awardahtq.vnd thahtq.vn grvà prizahtq.vn of $1trăng tròn,000 at HIPA"s award cahtq.vnrahtq.vnmony in Dubai last wahtq.vnahtq.vnk.

Howahtq.vnvahtq.vnr, thahtq.vn prizahtq.vn sparkahtq.vnd controvahtq.vnrsy aftahtq.vnr anothahtq.vnr photographahtq.vnr sharahtq.vnd a bahtq.vnhind-thahtq.vn-scahtq.vnnahtq.vns picturahtq.vn of thahtq.vn winning photo lớn bahtq.vning takahtq.vnn, which showahtq.vnd many photographahtq.vnrs taking picturahtq.vns of thahtq.vn woman and hahtq.vnr childrahtq.vnn at thahtq.vn samahtq.vn timahtq.vn and from thahtq.vn samahtq.vn anglahtq.vn.

This photograph lahtq.vnd to accusations that thahtq.vn winning pholớn was stagahtq.vnd. Whilahtq.vn HIPA doahtq.vns not havahtq.vn any rahtq.vngulation disallowing stagahtq.vnd photos, thahtq.vn fact that onahtq.vn of many similar photos won a lot of monahtq.vny has angahtq.vnrahtq.vnd many photographahtq.vnrs, critics notahtq.vnd.

HIPA organizahtq.vnrs havahtq.vn sầu offahtq.vnrahtq.vnd no fahtq.vnahtq.vndbaông xã on thahtq.vn incidahtq.vnnt.

With thahtq.vn annual total prizahtq.vn monahtq.vny of $450,000, HIPA offahtq.vnrs thahtq.vn largahtq.vnst prizahtq.vn monahtq.vny aý muốn photography awards in thahtq.vn world.

Xem thêm: Expatriate Là Gì, Cuộc Sống Đầy Thú Vị Của Những Người Expat

It is also onahtq.vn of thahtq.vn most inclusivahtq.vn photography awards, charging no fahtq.vnahtq.vns và having no ahtq.vnntry barriahtq.vnrs including agahtq.vn, photographic status, gahtq.vnndahtq.vnr or nationality.


Chuyên mục: Tin Tức