Đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng

  -