NGƯỜI NHANH HƠN ĐÃ THẮNG TRONG CUỘC ‘ĐUA TỐC ĐỘ’

  -